Mga Video

Kalayaan sa Pag-angat mula sa Kalayaan.

Kalayaan sa oras, kalayaan sa pinansyal o pananalapi, kalayaan mamili ng uri ng pamumuhay, at ang kalayaan mamili – ito ang mga pangarap na tinatamasa ng mga tagapamahagi ng 4life ng mahigit na ilang dekada na. Pag-aralan natin kung paano natagpuan ni Jeff ang kalayaan sa pamamagitan ng dedikasyon, masikap na pagtatrabaho, at ang pinansyal na pagkakataon ng 4life.

Pagpapaliwanag – Unang Bahagi

Kami ay hindi iba sa inyo. Italaga ninyo ang inyong sarili at inyong makukuha ang katanyagan. Hindi kayo maaaring magkaroon ng paggalaw kung walang damdamin o puso ang inyong negosyo. May ilang tao ang nagtatanung kung ano ang kanilang kailangang gawin upang maging matagumpay sa negosyong ito. Madalas ang aking sagot ay simple lang, ” gawin mo ang ginagawa ng mga matatagumpay na lider o namumuno at iyong makukuha ang iyong mga pangarap.”

Pagpapaliwanag – Ikalawang Bahagi

Karamihan ng mga tao ay nabubuhay ng hindi nila naiintindihan ang kanilang totoong potensyal. Nakakalungkot na dumating kayo sa katapusan ng inyong buhay na hindi ninyo nakikilala kung sino kayo. Ang inyong listahan ay dapat na higit pa sa listahan ng inyong mga inaasahan. Marapat na kasama sa inyong mga listahan ang personal ninyong pag unlad. Ang personal ninyong paglago ay ang paglago ng inyong negosyo.

Pagpapaliwanag – Ikatlong Bahagi

Inilalaan ko ang araw ng Linggo para sa aking mga pangarap. Minsan, ako ay magmamaneho sa lugar na kung saan ay maraming nakatirang mayayaman at nangangarap na magkaroon ng isa sa magagandang bahay doon. Naglalakad ako sa daan, na sinasabi ko sa aking sarili, “ito ang gusto kong mangyari”.

Pagpapalakas ng Platinum – Unang Bahagi

Ako ay nagbibigay ng lubos na paggalang sa mga taong nagbigay ng oras na mapanuod ang palabas o video na ito. Marami sa inyo ang maraming ginagawa ngunit naglalaan ng oras upang ito ay mapanuod, at ito ay aking ikinasisiya Ang mga tunay na lider ay nagsasakripisyo ng kanilang oras sa mga bagay na alam nilang mahalaga.

Pagpapalakas ng Platinum – Ikalawang Bahagi

Napagtagumpayan ko ang mga hadlang sa larangan ng mga wika sa pamamagitan ng hindi pagsuko, sa halip ay hinanap ko ang mga kasagutan upang ito ay mapagtagumpayan ko. Mahalaga na maintindihan natin ang ating mga bagong miyembro at hanapin natin kung ano ang kanilang nais makamtan sa mga oportunidad o pagkakataon na ibinigay ng 4Life.

Pagpapalakas ng Platinum – Ikatlong Bahagi

Lumabas at gabayan ninyo ang inyong mga lider. Ako ay may matinding damdamin upang gumabay at magpalago ng mga lider ng 4Life. Ibinabahagi ko ang aking damdamin sa lahat, sa larangan ng negosyong ito. Ang pag-upo lamang at panunuod sa inyong mga lider kung paano sila magtrabaho ay hindi nakakatulong sa pagpapalago ng inyong negosyo.

Pagpapalakas ng Platinum – Ika-apat na Bahagi

Ako ay dumadalo sa mga pagpupulong at miting upang maipakita sa ating mga lider ang suporta o tulong upang mapalago ang kanilang negosyo. Tayo ay magkasamang magtatrabaho at magpapalago habang nagtuturo at nag-aaral. Napakahalaga na maituro sa ating mga lider ang tamang pamamaraan ng paggawa ng ating negosyo. Huwag natin silang hayaan na maranasan ang mga hirap at pagkakamali na ating naranasan. Wala tayong mapapala kung magkaroon tayo ng lider na sa tuwing papasok sa negosyong ito ay uultin muli ang mga pagkakamali na ginawa natin .

Pagpapalakas ng Platinum – Ika-limang Bahagi

Nagkaroon ng positibong epekto sa akin ang aking mga paglalakbay sa Asia. Pinakita nito sa akin kung ano ang magagawa ng tunay na dedikasyon. Kung ikaw ay mayroong mga lider sa ilalim mo, napakahalaga na tumawag at mapanatili ang bukas na komunikasyon. Ang komunikasyon ang pinakasusi na naglilikha ng katagumpayan. Iparamdam ninyo sa kanila na hindi sila nag iisa.

Ang Kapangyarihan ng Network Marketing – Unang Bahagi

Handa na ba kayo upang maging inspirado? Maghangad maging Magaling! Ako ay pagod na sa maliit na dami ng mga Platinum Lebel ng mga 4Life lider. Sino ang susunod na Platinum superstar na magdadala sa 4life sa susunod na henerasyon? Pag-ukulan ng panahon ang pagsasanay sa negosyong ito at inyong makukuha ng higit pa sa inyong hinahangad ang inyong pinapangarap. Ipinapangako ko ito sa inyo!

Ang Kapangyarihan ng Network Marketing – Ikalawang Bahagi

Hindi ko pinako ang aking isip sa pagtitinda lamang ng mga produkto ng 4life, ito ay sa aking opinyon. “Hindi ko maisip na ako ay nakapagbenta ng kahit isang produkto sa loob ng 12 na taon sa negosyong ito”. Nakapagpamigay ako ng ilang mga produkto, subalit hindi nagbenta. Ang aking atensyon ay ang magbuo at gumawa ng mga lider.

Mahal ko ang Negosyong Ito

Ang kayamanan na aking natamo mula sa 4Life ay higit pa sa pera. Ito ay ang espirituwal na kapayapaan at ang pamamahala ng aking oras at buhay. Pagkakaroon ng oras para sa aking pamilya at makitang lumaki ang aking mga anak. Sa ganitong kabilis na panahon napakadali ang mapalagpas ang mga mahahalagang panahon.


2016 © imt4life.com